Pamiętaj :)

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą...

 

 ks. Jan Twardowski

Na skróty...

Menu Główne

Strona główna
O naszym ośrodku
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne
Dodatki mieszkaniowe
Fundusz alimentacyjny
Polecane strony
Projekty EFS

Polecamy

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

RSS

News
Poniedziałek, 20. Sierpień 2012 07:31

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami)

- oraz Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 221/XXVIII/05 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 28 kwietnia  2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bodzanów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie  informuje, że od dnia 16 sierpnia 2012r będą wydawane druki wniosków na stypendia szkolne ,

zaś

Od 01 września 2012r do dnia 15 września 2012 roku będą przyjmowane wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2012roku.

Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 do 15.30.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Bodzanów

- uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy

łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł rocznie.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu NETTO na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne od 1.10.2012r nie może być większa niż kwota 456 zł – zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zmianami. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć:

a. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

b. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

c. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

d. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

e. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów

f. zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (np. zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)

g. odcinek renty/emerytury

h. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

i. osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2012 r. np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych rachunków i faktur. Faktury/rachunki powinny być wystawione na wnioskodawcę.

Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego. Paragony nie będą brane pod uwagę. Istotne jest także, aby na fakturze lub rachunku pozycje - plecak, buty i strój na WF miały adnotację “szkolne” lub “sportowe”.

Do wydatków można w szczególności zaliczyć: podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, tornister lub plecak szkolny, artykuły szkolne: piórnik, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator; okulary korekcyjne, drukarkę, tusz i papier do drukarki, komputer (jeżeli rodzina otrzymała częściowy zwrot za komputer nie może ponownie przedkładać faktury za zakup kolejnego komputera dla tego samego dziecka), części do komputera, nośniki pamięci, obuwie sportowe na lekcje WF (1 para na semestr na dziecko) i obuwie do chodzenia po szkole (1 para na semestr na dziecko) oraz strój sportowy na WF (1 komplet /koszulka, spodenki, skarpety/ na jeden semestr na dziecko) i dres na WF (jeden na semestr na dziecko), sprzęt sportowy, rolki, łyżwy, piłki, rower, mundurek szkolny (jeżeli jest wymagany w szkole), koszty dojazdu do szkół (także ponadgimnazjalnych) w postaci biletów miesięcznych – ważne: jeżeli wcześniej nie zostały zrefundowane.

Stypendium szkolne stanowi pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych. Nie należy go traktować jako wsparcia wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej.

 
Zakończenie projektu
Wtorek, 20. Grudzień 2011 09:58

W ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bodzanowie – szansa na powrót na rynek pracy”

 trwającego w okresie styczeń – grudzień 2011 r  -  10 osób, 5 kobiet i 5 mężczyzn ukończyło

wybrane przez siebie kursy zawodowe:

1.       kucharz – 2 kobiety

2.       fryzjer – 1 kobieta

3.       magazynier – 1 kobieta

4.       sprzedawca – 1 kobieta

5.       prawo jazdy kat. „C” – 5 mężczyzn

Ponadto odbyły się grupowe zajęcia z edukacji finansowej, zajęcia z doradcą zawodowym,

 z wizażu i stylizacji. Dla jednej osoby zostały zorganizowane indywidualne zajęcia z psychologiem.

We wrześniu, dla wszystkich uczestników projektu wraz z osobami towarzyszącymi, zgodnie

z założeniami projektu, zorganizowany został wyjazd integracyjny do Kazimierza Dolnego.

W dniu 15 grudnia  2011 odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu w której

uczestniczyli zaproszeni goście – przedstawiciele instytucji takich jak Powiatowy Urząd Pracy w Płocku,

ZDZ w Płocku , Przedstawiciele Urzędu Gminy  w Bodzanowie oraz Radni Gminy .

W sumie w konferencji uczestniczyło 60 osób.

Galeria zdjęć w zakładce  Projekty 2011.

 

 
Uwaga!
Piątek, 18. Listopad 2011 12:25

 

CAŁODOBOWA  LINIA TELEFONICZNA 

 

DLA  OSÓB  BEZDOMNYCH

 

NR. TEL.  987

 
Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Poniedziałek, 07. Listopad 2011 12:56
WYMAGANE DOKUMENTY
Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:
Ø  wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
Ø  deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.
 TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU:
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
Ø  najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
Ø  osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
Ø  osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
Ø  innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
Ø  osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym). 
DOCHÓD
Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1274,32 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 910,23 zł,  obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Uwaga: Od dnia 1.03.2011 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 728,18 zł . 
Więcej…
 
Program rządowy
Piątek, 07. Październik 2011 12:30

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspieraniaosób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r.prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w m-cu listopadzie i grudniu 2011 r.w wysokości 100 zł miesięcznie.Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób

Będzie ją przyznawał i wypłacał  GOPS w Bodzanowie  realizujący w  gminie świadczenia rodzinne .

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy .

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjneza miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyćw terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 5
Copyright2014Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie.
BIP
This is a test