Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Pobierz wniosek o zobowiazanie do leczenia odwykowego >>>

Pobierz ankietę do wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego >>>

Wniosek  i ankietę należy wypełnić i złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Adres korespondencyjny:

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów


Procedura zobowiązania leczenia uzależnienia od alkoholu:

Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Jednak, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osoba uzależniona od alkoholu może zostać zobowiązana do leczenia przez Sąd, gdy w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje: rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Sądem właściwym do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie odwykowe jest

Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich ul. Piekarska 11, 09-402 Płock.

Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez przyjęcie wniosku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie, zwaną dalej GKRPA o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Gminy Bodzanów.

GKRPA wspiera osoby i rodziny, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby dotknięte problemem uzależnienia.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych służy Mieszkańcom Gminy Bodzanów wsparciem w godzinach 7.30-15.30 w zakresie udzielania informacji o działalności GKRPA i możliwości podjęcia terapii.

Ponadto wszyscy członkowie GKRPA dyżurują raz w miesiącu udzielając porad oraz prowadząc rozmowy indywidualne motywujące do podjęcia leczenia w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30.

GKRPA kieruje wnioski do biegłych, tj. psychiatry i psychologa o wydawanie opinii orzekającej w przedmiocie uzależnienia oraz występuje do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowym w przypadku, gdy osoba nie wyrazi chęci dobrowolnego podjęcia leczenia.

Z wnioskiem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie o skierowanie na leczenie odwykowe może zwrócić się m.in.:

  • rodzina,
  • Posterunek Policji w Bodzanowie,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Procedura:

  • Wezwanie przez GKRPA na rozmowę osoby, której dotyczy wniosek mającą na celu m.in. zmotywowanie do podjęcia leczenia,
  • Zebranie materiału dowodowego (informacja z Posterunku Policji w Bodzanowie, informacja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie),
  • Skierowanie osoby zgłoszonej do GKRPA na badanie przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego,
  • Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
  • Złożenie przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosku do Sądu Rejonowego w Płocku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Do wniosku Komisja dołącza dokumentację zebraną w sprawie podczas prowadzonego przez nią postępowania.
  • Orzeczenie sądu o obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

Obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspiera działający w jej ramach Punkt Terapeutyczno-Konsultacyjny w Bodzanowie w którym pełni dyżur:

  • Sylwia Kwiatkowska  tel. 507 432 489, e-mail: s-kwiatkowska@wp.pl – psycholog pełni dyżury w każdy 2 i 4 poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 do 19.00.

 

Kontakt: Mirosława Żaglewska  - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie, tel. 24/ 260-79-08

e-mail: m.zaglewska@bodzanow.pl, lub  profilaktyka@bodzanow.pl  

ZAŁĄCZNIKI:

								

Leczenie odwykowe - procedura zobowiązania do leczenia.

Utworzono dnia 12.05.2020, 15:20

ANKIETA - do wniosku o leczenie odwykowe

Utworzono dnia 12.05.2020, 13:28

WNIOSEK o zobowiązanie do leczenia odwykowego

Utworzono dnia 12.05.2020, 13:28

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

NARODOWY PROGRAM TRZEŹWOŚCI


Prowadzimy Dzienny Dom SENIOR+
Partnerzy